geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

За Първи клас

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ  ПЪРВОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

     За училище вашето дете трябва да бъде подготвено физически, психологически, мисловно. За всичко това особено помагат занятията в подготвителна група.

     Психологическата готовност се изразява в готовността на детето да общува с учителя, с връстниците си, да проявява готовност за социализиране – в групата, класа, училището, в желанието му да учи, да научава, да се съсредоточава.  Детето трябва уверено да работи с молив, ножици, да пренася в тетрадката елементарни графични образи, да намира сходства и различия, да обединява предмети по общ признак.

Не учете детето да чете – развивайте речта му.

     Стимулирайте детето да задава въпроси. Това е изключително полезно. Въпросите са път към развитие на мисловната дейност.  Подтиквайте детето да прави изводи.  Оставете го на глас да разсъждава като използва думички като „защото“, „тъй като“, „понеже“, „ако...то“.

     В основата на обучението и възпитанието  стои речта. Прочетете на детето приказка, задайте му въпроси – за емоциите, за съдържанието, помолете го да ви разкаже приказката. Не забравяйте на глас да се възхитите от постигнатото.

Не учете детето да пише – развивайте фината моторика.

     Техническото изпълнение на писането при детето се усложнява от слабо развитите мускули на китките на ръцете, нервната регулация на движенията все още е несъвършена, не са развити напълно процесите на координиране на двигателните действия, ниска е поносимостта към статични натоварвания. Затова не учете детето да пише, а създавайте условия за развитие на фината моторика на ръката. Полезни упражнения са лепенето, рисуването, оцветяването, рязането, връзване и развързване на ленти, шнурчета, игра с конструктор и др. Допитайте се до учителите в подготвителна група – те ще ви предложат разнообразни игри и методи, които можете да използвате вкъщи.

     На ваше разположение са и учителите от училището. Всеки вторник от 13.30 до 15.00 часа можете да се консултирате с представители от методическото обединение на началните учители в ОУ „Гео Милев“. Имате възможност да посетите училището, да се запознаете с условията на обучение и възпитание, да споделите тревогите си, да зададете въпросите, които ви вълнуват във връзка с предстоящото първо прекрачване на училищния праг от вашето дете.

     ЗАПОМНЕТЕ – колкото вашето дете е по-съпричастно към подготовката за училище, към обсъжданията за бъдещето, към вашата позитивна нагласа към този нов момент от неговия път, толкова по-леко то ще се включи в училищния живот.

     За да приучите детето да слуша учителя обръщайте внимание на това, как изпълнява вашите изисквания и инструкции – постарайте се да давате леки задачи с ясен, доброжелателен и спокоен тон, бъдете немногословни.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Не се превръщайте в учител за детето си. Бъдете неговият любящ родител.

Помнете, че детето обича да прави онова, за което е убедено, че му се удава.

Не сравнявайте постиженията на детето със своите, на връстниците му, на по-големите братя и сестри, дори когато това е в негова полза.

Не плашете детето с трудния път пред него.

Детето се нуждае от вашата любов и търпение.

Често задавани въпроси

 Въпрос: Какво представлява целодневната организация на учебния ден?

     Училището организира целодневната организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас при желание на родителите, както  и от V до VІІ клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.

     Групите за целодневна организация се формират съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1 септември. След тази дата ученици могат да допълват свободните места в сформираните вече групи до максималния им брой, който е различен при различните варианти на организация.

     А какви са вариантите на организация? 1. Провеждане в самостоятелен блок преди обяд или след обяд на учебните часове от училищния учебен план и съответно след обяд или преди обяд на дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. 2. Провеждане в смесен блок преди обяд и след обяд на учебните часове от училищния учебен план и по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. При втория вариант може да се редуват последователно един или два задължителни и/или избираеми учебни часове по даден учебен предмет с един или два часа по самоподготовка по същия учебен предмет и/или занимания по интереси.

       Организираният отдих и спорт включва създаване на здравословни навици и активна почивка, време за общуване със съучениците и обедното хранене; самоподготовка е времето за писане на домашната работа и подготовка за следващия ден; а заниманията по интереси се избират от родителите от предложени от педагогическия съвет на училището дейности.

       Всички дейности при целодневното обучение се преплитат и допълват. Макар  отдихът, самоподготовката и дейностите по интереси да се осъществяват независимо едни от други, на практика те се допълват.

Въпрос: Защо в І клас няма количествени оценки?

      В раздел VІІ, чл. 119 (6) от ЗПУО за оценяване на резултатите от обучението на учениците е уточнено, че на учениците от І до ІІІ клас не се поставят количествени оценки. Постиженията на учениците се оценяват като се поставя качествена оценка, като се оформя и една обща, като краен резултат от обучението в І клас за всички учебни предмети изучавани през годината, която се вписва в удостоверението за завършен клас.

Въпрос: Какво правят децата през междучасието?

       Чл. 103 (1) от ЗПУО гласи: Учебният ден включва учебни часове и почивки между тях. (2) Продължителността на учебните часове и почивките между тях се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. За І и ІІ клас учебните часове са с продължителност 35 мин., като почивката между тях е 20 мин., а между втория и третия час е 30 мин. или т. нар. голямо междучасие.

        По време на учебните занимания учениците са под надзора на преподавателите. Класният ръководител организира времето на учениците през всички междучасия, като осъществява непрекъснат контакт и наблюдение. По време на малките междучасия обикновено учениците отиват до тоалетна, пият вода, някои рисуват, играят тихи игри. В междучасието между първия и втория час учениците закусват, а през голямото междучасие излизат организирано на двора (когато времето е хубаво), а през зимните месеци играят в класната стая. От съображения за сигурност, на децата се забранява да излизат сами от сградата на училището, да се разхождат по коридорите и да се качват по етажите, различни от етажа, на който се намира класната им стая.

Въпрос: Има ли възможност да закусват в училище? Как става това?

    За учениците от начален етап в училището е осигурена безплатна закуска. Учениците закусват в специално помещение за хранене по време на междучасието между първия и втория час. Непосредствено до помещението за хранене се намира преходна стая за отдих и тихи игри.

Въпрос: Как се хранят децата на обяд?

        При целодневна организация на учебния ден учениците не могат да напускат училището, за да обядват извън него.

      За учениците на целодневно обучение училището е осигурило кетърингово хранене, като сумата за обяда се поема от родителите. Родители, които не желаят да се възползват е необходимо да приготвят обяда на детето от вкъщи.

Въпрос: Как правилно да организираме вкъщи работното място на ученика?

        Дори да не разполага със своя стая, детето трябва да има свое местенце, където да прибира нещата си.

Бюрото

      Хубаво ще е да бъде с височина, подходяща за детето. Също така да е с голяма работна повърхност, повечко чекмеджета и шкафчета за прибиране на многобройните учебни помагала. Местоположението му също е от голямо значение. За да не се изморяват очите на детето, поставете бюрото под прозореца или така, че светлината да идва от ляво (ако детето пише с лявата ръка – обратно). Така ръчичката му няма да хвърля сянка на листа, докато пише.

Столът

      Много важна е височината му, а също и облегалката. Детето  трябва да може спокойно да опира краката си в пода, когато седи, а гърбът му да е добре подпрян. Най-добрият вариант са столовете с регулируема височина и подвижна облегалка, за да не се изгърбва първокласникът, докато пише или рисува.

Светлината и аксесоарите

    Вече споменахме колко е важно правилното осветление, когато говорихме за бюрото. Добре e да добавите и настолна лампа за мрачните дни или вечерните занимания. Можете да изберете аксесоарите за работното място заедно с детето  – календар, моливник, подложка за мишката и т. н. Така  ходенето на училище ще е  по-вълнуваща и не толкова плашеща промяна.

Въпрос: Може ли да се носят в училище играчки?

     Няма изрична забрана за носенето на играчки в училище, но е желателно  учениците да не носят в училище играчки, които биха могли да породят конфликтни ситуации(загуба, счупване, кражба, нараняване) и отвличане на вниманието от учебния процес. Обяснете на детето, че е вече голямо и играчките трябва да останат вкъщи. Когато се прибере, не му забранявайте играта с тях, защото то още не осъзнава напълно настъпилата промяна.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-добрите услуги на нашия магазин.