geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Ученически съвет

       

    На 06.10.2021 г. се проведе първата среща на Ученическия съвет, на която  присъстваха предварително избрани представители от всеки клас.

    Учреди се следния състав:

Шенгюл Младенова –  ІІ клас

Денислава Кръстева –  ІІІ клас

Катя Асенова             –  ІV клас

Людмила Ангелова   –   V клас

Боряна Огнянова      –   VІ а клас

Даниел Делчев          –   VІ б клас

Цветелина Василева  –  VІ б клас

Йордан Козарев         –  VІІ клас

За председател на Ученическия съвет беше избрана Цветелина Василева от VI б  клас.           

 На първото заседание на Ученическия съвет бе приет Правилник за дейността му.

 

   

     Правилник на Ученическия съвет в ОУ „Гео Милев“ - гр. Садово

I.Същност:

    Ученическият съвет е организация, която дава възможност на учениците да участват в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот.      Предложенията на УС се представят пред Ръководството и Педагогическия съвет на училището. Основните цели на УС са:

       1.   Да осъществява връзка между учениците и ръководните органи в училище.

        2.   Да защитава правата и интересните на учениците.

       3.  Да дава гласност на проблемите на учениците.

        4.   Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот.

        5.   Да участва активно в дейности, свързани с личностното развитие и поемане на отговорност от страна на учениците.

    

II. Членство в УС:

Всеки клас излъчва един представител, който отговаря на следните критерии:

    1. Ползва се с доверие и уважение сред съучениците си и  учителите;

    2. Доказал е, че има уменията да защитава интересите на учениците и училището;

    3. Не е допускал нарушения на вътрешните правила,  за които да е получавал   наказания за предходната учебна година;

    4. Способен е да поема отговорност;

    5. Съпричастен е към училищния живот.

     Никой ученик не може да бъде задължен да участва в ученическото представителство.
     Представителите на класовете се избират за срок от една учебна година. В случай че сред учениците от един клас преобладава мнението, че техният представител не защитава интересите на класа, той може да бъде сменен в края на първия учебен срок с провеждане на ново гласуване.
     Членовете на Ученическия съвет могат да напускат съвета доброволно през цялата учебна година. В този случай напусналият ученик бива сменен от нов представител на класа.

III.  Права и задължения:

1. Права на ученическите представители:

- Да взимат отношение по правилника за вътрешния ред (ПВР).

- Да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот.

- Да защитават интересите на съучениците си пред Ръководството и Педагогическия съвет.

- Да представят становища на УС пред Ръководството и Педагогическия съвет.

2. Задължения на ученическите представители:

- Да познават и спазват вътрешните правила на ОУ „Гео Милев“.

- Да представят обективно и аргументирано становище на своите съученици по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.

- Да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот, както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците.

- Да търсят среща с учителите и с Ръководството на училището винаги, когато възникне важен за учениците проблем.

- Да участват в ежемесечните срещи на УС, за да обсъждат актуални теми и проблеми, да разработят позиция и план за действие по тях.

    IV.Ученическия съвет взаимодейства активно с:

     1. Класните ръководители и учители;

     2. Училищното ръководство и Педагогическия съвет;

     3. Родителската общност и Обществения съвет;

     4.  Ученическите съвети на други училища и извънучилищни институции, организации и фирми;

      Всеки член на Ученическия съвет е длъжен да изпълнява задълженията си, определени с този Правилник, да съобразява дейността си с постановеното от Закон за предучилищното и училищното образование и Правилника за дейността на ОУ „Гео Милев” гр. Садово.

          Настоящият Правилник е приет на 06.10.2021 г. при първото заседание на Ученическия съвет.

    

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-добрите услуги на нашия магазин.