geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Обществен съвет

Заседания на обществения съвет

№ по ред

Дата

Разглеждани въпроси/Решения

Забележка

1

28.11.2019

Учредяване

2

05.12.2019

1. Избрани председател и протоколчик

2. Взето решение за организиране реда за провеждане на заседания и уведомяване на членовете за предстоящи заседания или по възникнали въпроси. Създаване на Viber-група с администратор директора на училището.

3. Обедно хранене на учениците – разглеждане на актуални въпроси, избор на вида закуска

4. Представяне на информация за финансовото състояние на училището от директора

5. Участие на представители на обществения съвет в организираното от КЦМ – Пловдив и Сдружение „Духовно огледало“ коледно тържество.

 3

16.01.2020

Председателят на обществения съвет участва в заседанието на ПС

4

14.02.2020

1. Съгласува избора на учебници – ПГ, 1 и 2 клас, 5, 6 клас /без История и цивилизации“

2. Съгласува предложението на училището за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището и съгласуване на предложението за разпределение на бюджета по дейности

Заседанието е проведено в електронна среда

5

15.04.2020

1. Съгласува план-приема

2. Представен отчет за първо тримесечие с обяснителна записка

Заседанието е проведено в електронна среда

 6

03.07.2020

Представители на обществения съвет участват в заседанието на ПС

Заседанието е проведено в електронна среда

 7

10.07.2020

Представен отчет за второ тримесечие с обяснителна записка

8

26.08.2020

1. Съгласува УУП

2. Одобрява стратегията на училището

3. Изготвяне на предложения за подобряване на качеството на училището във връзка с разглеждане на самооценката на училището

Заседанието е проведено в електронна среда

 9

08.09.2020

Представител на обществения съвет участва в заседанието на ПС

Заседанието е проведено в електронна среда

 10

10.09.2020

Участва със свои представители в среща за изготвяне на Етичния кодекс

Заседанието е проведено в електронна среда

 11 12.10.2020 Представен отчет на бюджета за трето тримесечие с обяснителна записка Заседанието е проведено в електронна среда
 12 20.01.2021  Представен отчет на бюджета за финансова 2021 година Заседанието е проведено в електронна среда
13 08.02.2021 

1. Представяне на становище за разпределение на бюджета за 2021 година

2. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от преходния остатък

3. Съгласуване избора на учебници за безвъзмезно ползване - I, III, VII клас

4. Съгласуване на училищния план - прием

Заседанието е проведено в електронна среда
14 16.04.2021

Представен отчет на бюджета за първо тримесечие на 2021 година.

Заседанието е проведено в електронна среда
15 07.07.2021 

1. Представен отчет на бюджета за второ тримесечие на 2021 година.

2. Приет ежегоден отчет на директора за изпълнение на стратегията за развитие на училището.

Заседанието е проведено в електронна среда
16 26.08.2021

1. Съгласувани училищни учебни планове.

2. Одобрени промени в стратегия за развитие на училището.

Заседанието е проведено в електронна среда

 Състав на обществения съвет към училището за срок от три години,

считано от датата на учредяване – 28.11.2019:

Председател на училищният съвет: 

Петър Шеров

Членове на училищният съвет:
Тодорка Атанасова
Нина Гитева
Сребрина Славчева


Николина Николова Йорданова – представител на финансиращия орган община Садово
член


Резервни членове както следва:
Йорданка Томова
Мирослав Начев
Радмила Делчева


Янка Мартинова – представител на финансиращия орган община Садово


Представители на учениците:

Александър Станчев
Тихомир Начев

          ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на

        обществените съвети към детските градини и училищата

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-добрите услуги на нашия магазин.