geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Ученически съвет

        На 19.04.2021 г. се проведе поредна среща на ученическия съвет на която учениците решиха да се включат в предстоящата инициатива "Ден без асансьори" организирана от BG be active. На срещата бяха обсъдени предложенията за начина на провеждане на инициативата в училище и съответните отговорници за тази година. 

2021 02 05 BGBA NED FBeventcover 1200x628

 

 

      Ученическият съвет към ОУ „Гео Милев“ град Садово осъществява трудно своите срещи в ситуация на пандемия. Учениците от начален етап учат в присъствена форма, а от пети до седми клас се обучават дистанционно. Въпреки създалата се ситуация, членовете на ученическия съвет се включват активно в подготовката на празници и мероприятия, свързани с училищния  живот. На 15.01. 2021 година се навършиха 126 години от рождението на Гео Милев,  патрон  на нашето училище. По този повод Даниел Делчев, ученик от Vб  клас и член на училищното настоятелство, подготви презентация за живота и делото на Гео Милев. Като се спазиха необходимите мерки за безопасност, учениците в начален етап отбелязаха празника , като се включиха в четения по класове на детски стихове, написани от Гео Милев;  в състезание по правопис и изложба на рисунки.Учениците от 5 до 7 клас отбелязаха празника в онлайн среда.

     Александър Станчев, председател на ученическия съвет, подготви презентация на тема: „Моето училище“ с ключови моменти от живота на учениците в нашето училище.
     Ученическият съвет се надява, че предстоящите празници ще бъдат отбелязани в безопасна и приятна атмосфера с всички ученици, които ще се съберат в училищния двор и споделят своите преживявания.

 

На 22.10.2020 г. се проведе поредна среща на ученическия съвет на която беше разгледан и приет правилникът на ученическия съвет.

     Правилник на Ученическия съвет в ОУ „Гео Милев“ - гр. Садово

I.Същност:

    Ученическият съвет е организация, която дава възможност на учениците да участват в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот. Предложенията на УС се представят пред Ръководството и Педагогическия съвет на училището. Основните цели на УС са:

  • Да осъществява връзка между учениците и ръководните органи в училище.

      2.   Да защитава правата и интересните на учениците.

  • Да дава гласност на проблемите на учениците.

      4.   Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот.

      5.   Да участва активно в дейности, свързани с личностното развитие и поемане на отговорност от страна на учениците.

II. Членство в УС:

Всеки клас излъчва един представител, който отговаря на следните критерии:

    1. Ползва се с доверие и уважение сред съучениците си и  учителите;

   2. Доказал е, че има уменията да защитава интересите на учениците и училището;

   3. Не е допускал нарушения на вътрешните правила,  за които да е получавал   наказания за предходната учебна година;

   4. Способен е да поема отговорност;

   5. Съпричастен е към училищния живот.

     Никой ученик не може да бъде задължен да участва в ученическото представителство.
     Представителите на класовете се избират за срок от една учебна година. В случай че сред учениците от един клас преобладава мнението, че техният представител не защитава интересите на класа, той може да бъде сменен в края на първия учебен срок с провеждане на ново гласуване.
     Членовете на Ученическия съвет могат да напускат съвета доброволно през цялата учебна година. В този случай напусналият ученик бива сменен от нов представител на класа.

III.  Права и задължения:

1. Права на ученическите представители:

- Да взимат отношение по правилника за вътрешния ред (ПВР).

- Да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот.

- Да защитават интересите на съучениците си пред Ръководството и Педагогическия съвет.

- Да представят становища на УС пред Ръководството и Педагогическия съвет.

2. Задължения на ученическите представители:

- Да познават и спазват вътрешните правила на ОУ „Гео Милев“.

- Да представят обективно и аргументирано становище на своите съученици по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.

- Да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот, както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците.

- Да търсят среща с учителите и с Ръководството на училището винаги, когато възникне важен за учениците проблем.

- Да участват в ежемесечните срещи на УС, за да обсъждат актуални теми и проблеми, да разработят позиция и план за действие по тях.

    IV. Ученическия съвет взаимодейства активно с:

     1. Класните ръководители и учители;

     2. Училищното ръководство и Педагогическия съвет;

     3. Родителската общност и Обществения съвет;

     4.  Ученическите съвети на други училища и извънучилищни институции, организации и фирми;

      Всеки член на Ученическия съвет е длъжен да изпълнява задълженията си, определени с този Правилник, да съобразява дейността си с постановеното от Закон за предучилищното и училищното образование и Правилника за дейността на ОУ „Гео Милев” гр. Садово.

 

На 29.09.2020 г. се проведе първата среща на ученическия съвет на която присъстваха предварително избрани от всеки клас представители.

След обсъждане и гласуване се учреди следният ученически състав:

   За председател на ученическия съвет беше избран Александър Станчев от VII клас.

   Заместник-председател – Тихомир Начев от V б клас.

 

На събранието се обсъждаха идеи и предложения за премане на правилник на ученическия съвет.

Взе се единодушно решение съветът да се събира регулярно всеки месец.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-добрите услуги на нашия магазин.