geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Кратко описание на проекта

В Основно училище "Гео Милев", гр. Садово се обучават 211 деца, от които 170 са от ромски произход. Училището има нужда от последователни, систематични и регулярни допълнителни дейности и активности за постигане на дълготраен и устойчив резултат в интегриране на учениците от ромски произход.Както и от по-активно включване на родителите в цялостния образователен процес. Проектът „Интеграция и добро образование за учениците от Основно Училище „Гео Милев” цели подпомагане на учениците от ромски произход в община Садово да се изградят като пълноценни граждани на Република България и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация. За целта ще бъдат предприети необходимите мерки, водещи до успешна и дълготрайна образователна интеграция на учениците с ромски произход и техните семейства. В рамките на проекта планираме седем дейности относно мотивиране на ученици и родители за участие в образователния процес, възпитаване на толерантност, интерес и уважение към различните етноси и култури, включително други съпътстващи дейности, които улесняват постигането на основната цел и благоприятстват гладкото протичане на нововъдените образователни практики и способи. Основните резултати от изпълнението на проекта са 170 ученика и 100 родителя от ромски произход. Целевите групи на проекта са 211 ученика на възраст 8-15 години и техните родители. Проектът ще се изпълнява в ОУ „Гео Милев“, град Садово в рамките на 24 месеца. Управлението му ще се изпълнява от екип в състав: ръководител, администратор - координатор и счетоводител. Целите, ползите и резултатите от проекта ще бъдат комуникирани пред широката общественост, целевите групи и заинтересованите страни.


Цел/и на проекта/информацията

Проектът „Интеграция и добро образование за учениците от Основно Училище „Гео Милев” цели създаването на условия за изграждане като пълноценни граждани на учениците от ромски произход в община Садово чрез създаване на устойчив модел за образователна интеграция и равен достъп до образование на учениците с етнически произход. Постигане на основната цел ще се изпълни посредством постигането на следните специфични цели:

1)            Повишаване на мотивацията на учениците от ромски произход в община Садово за активно участие в учебния процес.

2)            Изграждане на по-висока ангажираност и заинтересованост на родителите от етническите малцинства към образованието и възпитанието на техните деца. Насърчаване участието на родителите в образователния процес и стимулиране на семействата на децата да участват по-активно в процеса на обучение и да бъдат по-заинтересовани от развитието на своите деца ще има пряко отражение върху резултатите на децата в училище.

3)            Организиране и провеждане на допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин. Дейността ще улесни социализацията на учениците и ще подобри техните възможност за възприемане и овладяване на учебния материал по всички останали предмети.

4)            Съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от етническите малцинства посредством изграждане на интеграционна мултикултурна среда в училище. Развиване на познанията за различните етноси и култури и създаване на атмосфера на уважение и толерантност между децата от различни етноси в училище.

5)            Приобщаване към образователния процес на застрашени от отпадане от училище ученици от етнически малцинства и осигуряване на качествено образование в междукултурна образователна среда.

6)            Изследване и анализ на добри практики и комуникационни методи в работата с родители на деца от етническите малцинства. В рамките на дейността ще бъдат изследвани и анализирани добри практики в работата с родители на деца от етническите малцинства и тяхното приобщаване към работата и целите на образователния процес.

7)            Създаване на „Беседи за родители“ за подпомагане на родителите във възпитанието и отглеждането на децата и изграждане на приятелска атмосфера, разбиране и толерантност между родителския колектив.

8)            Организиране на „открити уроци“ с присъствието на представители от семейството на учениците. На тях ще бъдат представяни успехите и силните страни на учениците.

9)            Провеждане на индивидуални родителски срещи между класните ръководители и родителите в неформална обстановка с цел изграждане на дълготрайни взаимоотношения между семейството и класния ръководител, базирани на взаимно доверие и уважение, подкрепа и търпение един към друг.

10)       Провокиране на интереса към училищните дейности и учебното съдържание, чрез създаването на нови извънкласни форми на обучение под формата на „клубове по интереси.