geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Дейност 7

"Организиране на информационна кампания насочена към недопускането на дискреминация и приемането на представителите на различните етнически общности като пълноценни граждани и представители  на местната общност"

"Организират се 8 кръгли маси по проблемите на интеграцията съвместно с другите училища от община Садово, 2 пресконференции и заклющителен форум за представяне на резултатите от проектните дейности"