geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Колектив

ДИРЕКТОР

Ренета  Вълчева

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Христо Димитров

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, МАТЕМАТИКА

РЪКОВОДИТЕЛ НА НАПРАВЛЕНИЕ " ИКТ "

Петя Димитрова 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНОЛОГИИ и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ПСИХОЛОГ

Таня Кикерекова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Атанаска Минчева

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Георги Терзийски 

МАТЕМАТИКА

Стефка Кръстева 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ 

Бонка Грозчева

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ,ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, МУЗИКА, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Мая Димитрова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Явор Тодоров

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Цонка Вайсилова

НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Недялка Петрова

Елица Паскалева

Светла Георгиева

Сийка Диева

Лариса Цветкова 

УЧИТЕЛИ  ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Марияна Пашова

Валентина Стоименова

Светослав Вангелов

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Любляна Бонева

АДМИНИСТРАЦИЯ

Йорданка Давчева – главен счетоводител

Стоянка Дойчева – касиер-домакин

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Тонка Начева

Цветка Страшимирова

Васил Карамихайлов